Stichting Beweegtuin Muiderwaard

BELEIDSPLAN STICHTING BEWEEGTUIN MUIDERWAARD

September 2019

GEGEVENS STICHTING BEWEEGTUIN MUIDERWAARD

Naam: Stichting Beweegtuin Muiderwaard
RSIN: 859856136
E-mailadres: beweegtuinmuiderwaard@gmail.com
Inschrijving KvK: 74325566
Bankgegevens: NL80 RABO 0340 5344 78

1. DOELSTELLINGEN

“Stichting Beweegtuin Muiderwaard” heeft als doel:

 • het realiseren van een beweegtuin in de Muiderwaard te Alkmaar;
 • waarbij wij ons in het bijzonder richten op senioren en gehandicapten;
 • maar waarbij de beweegtuin voor iedereen en voor alle leeftijden toegankelijk is.

De stichting spant zich verder in om al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn te doen. De stichting beoogt het algemeen nut en heeft geen winstoogmerk.

1.1 Onze missie

Voor senioren en gehandicapten, een niet altijd zichtbare groep in de samenleving, het risico opisolement, eenzaamheid, uitsluiting en verslechtering van de gezondheid, te voorkomen of te verminderen.

Onze missie is een zwakke groep in de samenleving te bewegen om in beweging te komen.

1.2.Het bevorderen van gezondheid

Juist bij senioren en mensen met een beperking valt veel winst te behalen op het gebied van gezondheid door meer te bewegen. De beweegtuin levert een positieve bijdrage aan de leefbaarheid in de wijk.

1.3.Het voorkomen van isolement en eenzaamheid

De afgelopen jaren zijn veel zorginstellingen gesloten. Door deze sluitingen moeten senioren en mensen met een beperking langer zelfstandig thuis blijven wonen. Mensen met een laag inkomen hebben vaak te weinig geld om extra activiteiten te ondernemen. Hun budget dwingt hun keuzes te maken, waardoor zij in een isolement kunnen raken.

Indachtig dit uitgangspunt, stellen wij de beweegtuin daarom gratis toegankelijk. Wij hopen dat de beweegtuin de onderlinge betrokkenheid versterkt.

1.4.Het voorkomen van uitsluiting

Juist onze doelgroep senioren en gehandicapten lo opt risico op uitsluiting in de maatschappij. Zij kunnen vanwege hun financiële situatie en/of lichamelijke beperkingen niet meer meekomen.

Het is daarom belangrijk dat de beweegtuin voor iedereen gratis toegankelijk is, makkelijk bereikbaar en de toestellen geschikt zijn voor de doelgroep. Daarom streven wij ernaar de beweegtuin midden in de wijk te plaatsen, tussen de flats waar de doelgroep senioren sterk is vertegenwoordigd.

Ook maken wij de beweegtuin toegankelijk voor de gehandicapten in de Wijkwaard en de Zilvermeeuw (dagopvang voor mensen met een lichamelijke beperking en /of niet aangeboren hersenletsel).

2. WERKZAAMHEDEN VAN DE STICHTING

2.1. Doelgroep

De doelgroep van de stichting is ouderen en mensen met een lichamelijke beperking.

2.2. Werkzaamheden

Voor deze doelgroep spannen wij ons in om een beweegtuin te realiseren op de Muiderwaard in de wijk Huiswaard. In dat verband hebben wij een draagvlak enquête gehouden onder bewoners uit de directe omgeving en contacten gelegd met de doelgroep en betrokken (sociale) partners zoals gemeente, wijkteams en de wijkagent.

Hieruit kwam een positief beeld naar voren. Daarom spannen wij ons nu in de benodigde gelden bij elkaar te krijgen voor het realiseren van de beweegtuin. De beweegtuin zal worden onderhouden en beheerd door de gemeente Alkmaar.

De eerste werkzaamheid betreft de aanleg van de beweegtuin. Na de aanleg van de tuin zal gewerkt worden aan de sociale cohesie. De wijkbewoners zullen met behulp van fysiotherapeuten, ouderenbonden, scholen en de wijkkrant worden uitgenodigd om samen te bewegen in groepen. Tevens zullen de cliëntenvan de Zilvermeeuw gebruik kunnen maken van de beweegtuin. Op bepaalde tijden in de week zal het bewegen plaatsvinden onder begeleiding van onder andere fysiotherapeuten.

Indien de werkzaamheden voltooid zijn, zal het eigendom van de beweegtuin overgaan op de gemeente Alkmaar. De stichting wordt hierna waarschijnlijk opgeheven.

In december 2019 zullen wij de definitieve keuze maken om de beweegtuin aan te leggen. Wij verwachten de beweegtuin in maart 2020 op te leveren.

3. BESTUURSSAMENSTELLING

Het bestuur van de stichting bestaat uit tenminste drie en ten hoogste vijf bestuursleden.

Thans bestaat het bestuur uit:

 • - voorzitter en penningmeester de heer Leo Sterk;
 • - secretaris mevrouw Carla van der Veldt; en
 • - mevrouw Esther Dekker

4.VERWERVEN VAN INKOMSTEN

De stichting verwerft inkomsten van sponsoren. Daarnaast zet zij collecte acties op in de wijk.

4.1.Wervingsactiviteiten

Wij verwerven onder andere inkomsten met de volgende activiteiten:-aanschrijven van sponsoren;

 1. - acties in samenwerking met de lokale Jumbo supermarkt, waaronder een statiegeldactie;
 2. - acties in samenwerking met scholen;
 3. - acties in samenwerking met de JCI De Waag;
 4. - elevator-pitches bij lokale ondernemersbijeenkomsten;
 5. - particuliere sponsoren uit de wijk.

4.2.Verwachting

Wij verwachten dat voor de realisatie van de beweegtuin ongeveer € 78.000 nodig is. Dit bedrag verwachten wij uit charitatieve bijdragen, subsidieaanvragen en acties in de wijk te financieren.

5.OVERZICHT VAN INKOMSTEN, BESTEDINGEN EN VERMOGEN

5.1.Inkomsten (voorlopige)

Sponsorgeld / donaties medio 2019: 4.797
Toezeggingen van sponsoren: 22.100
Gemeentelijke toezegging: 40.500
Ontvangen in natura: 575 +
67.972

5.2.Uitgaven

Uitgaven tot nu toe 115 +
115

5.3.Stichtingsvermogen

Vermogen (augustus2019) 67.857

6.BEHEER EN BESTEDING VERMOGEN STICHTING

6.1 Beheer

Het vermogen wordt (zover mogelijk) aangehouden in liquide middelen bij de Rabobank. Toezeggingen en in natura worden door de stichting geadministreerd. Beheerskosten worden zoveel mogelijk beperk

6.2 Besteding

Het bestuur mag het stichtingsvermogen enkel aanwenden voor het realiseren van de beweegtuin. Het bestuur is niet bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding of bezwaring van registergoederen en tot het aangaan van overeenkomsten, waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk schuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerstelling voor een schuld van derde verbindt.

6.3 Beloningsbeleid

De bestuurders van de stichting ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Wel hebben zij recht op een vergoeding van de kosten die zij redelijkerwijs hebben gemaakt in de uitoefening van hun functie.

7.EINDE VAN DE STICHTING / OPHEFFING

Mocht de stichting in de toekomst worden opgeheven, dan wordt het stichtingsvermogen / batig liquidatiesaldo (voor zover aanwezig) besteed aan een algemeen nut beogende instelling met een gelijksoortig doel.